sohnut metzuyenet le Huaywash

shavarti et ha yad be trek ha Huaywash ve be waraz baal ha sohnut Hektor azar li meod im sfaradit ve ba iti le mirpaa pratit tova ve shilem al moniyot bekitzur yatza totah. hu lo haya hayav aval azar li bekol zot ki ze haya be sof ha trek. biladav haya yahol lihyot harbe yoter kashe. hutz mize ahla tziyud ve bishul. madrih bededer gamur be shem Hesus. meod neheneti. shem ha sohnut hu Awsome peru. Hektor hu ha menahel. mumlatz be hom.

למידע נוסף על: פרו
תגובה חדשה