תקנון הגרלה אייר אירופה/טל תעופה

03/01/2019
גרינגו אמריקה

 

תקנון הגרלה אייר אירופה/טל תעופה

אייר אירופה בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות") עורכת מעת לעת פעילויות בסופן יוגרלו כרטיסי טיסה (להלן : "הגרלות") בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין.

1. הגדרות

"מטרת הפעילות" שיווק וקידום מכירת כרטיסי טיסה, באמצעות הגרלות

"תקופת הפעילות" 45 יום

"אתר האינטרנט"http://www.gringo.co.il

2. כללי

2.1 לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות ובאתר האינטרנט.

 

3. אופן ההשתתפות בפעילות

3.1 השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.

3.2 על המשתתף בפעילות להיכנס לאתר “GRINGO” בין המשתתפים בפעילות תיערך הגרלה הנושאת את הפרס שהוא זוג כרטיסים על טיסות אייר אירופה.

3.3 בנוסף, לצורך השתתפות בפעילות, יידרש המשתתף ללחוץ על הקישור ולעלות תמונה בה הוא מחזיק דף בו כתוב " גם אני טס עם אייר אירופה" ובכך מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני. משתתף בפעילות אשר לא ימלא את הפרטים לעיל, או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות המפורסמת ע"י עורכת הפעילות (להלן: אייר אירופה) לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה.

3.4 משתתף המשתתף בפעילות ובכך מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת ההגרלה, "Gringo " ו"סיגל טורס" לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.

3.5 כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות מסוימת פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.

 

4. הפרס

4.1 הפרס הוא זוג כרטיסי טיסה על טיסת אייר אירופה (לא קוד שייר, לא כולל SPA, לא בתקופת הblack out להלן - קריסמס, חג הפסחא ובין 15 ביוני עד 15 בספטמבר ועל פי זמינות הטיסות.

4.2 עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

4.3 תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה.

4.4 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

4.5 על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף שזכה בו יהיה למסור את פרטיו המלאים הכוללים: שם, שם משפחה, טלפון, פלאפון, כתובת מגורים, דוא"ל, יעד הטיסה, תאריכים וכו

4.6 הפרס יהיה ניתן למימוש בהתאם לפרסום לתאיריכם המוצעים (מלבד תקופות BLACK OUT)

4.7 עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס.

4.8 עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.

4.9 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה.

4.10 עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

 

5 בחירת המשתתף הזכאי ואיתורו

5.1 שמותיהם של המשתתפים בפעילות יוזנו באופן אוטומטי למאגר משתתפים ממוחשב.

5.2 בסיום תקופת הפעילות של כל הגרלה, תערוך עורכת הפעילות הגרלה בין המשתתפים בפיקוח של מפקח ההגרלה, רו"ח אילן בר משה, שמונה ע"י עורכת הפעילות. מקום עריכת ההגרלה- במשרדי מפקח ההגרלה בחברת טל תעופה, בן יהודה 29, תל אביב.

 

5.3 ההגרלה תתבצע באמצעות שימוש בפונקציה ממוחשבת לבחירת שם משתתף רנדומלי מבין שמות המשתתפים במאגר.

5.4 תוצאות ההגרלה תפורסמנה באתר של "Gringo" בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן יפורסם שם הזוכה.

5.5 עורכת הפעילות תמסור למשתתף הזכאי את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והמשתתף הזכאי.

5.6 כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק לעורכת הפעילות את פרטיו האישיים לרבות שמו ושם משפחתו באנגלית 4.5 לעיל.

 

6 פרסום

6.1 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.

6.2 עם מילוי פרטיו האישיים באתר של GRINGO, מביע כל משתתף בפעילות את הסכמתו לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו, וכל פרט נוסף שמסר , וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ופרטיו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

 

7 אחריות

7.1 ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

7.2 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

7.3 המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 

8 הגבלת השתתפות

8.1 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי עורכת הפעילות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לעורכת הפעילות ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה - לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה. כמו כן ההשתתפות אסורה על עובדי משרד רו"ח אילן בר משה ועל בני משפחותיהם.

 

9 שונות

9.1 עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות בכתובת בן יהודה 29, תל אביב.

9.2 עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.3 עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

9.5 הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.

9.6 בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

9.7 בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.

 

 

 

תגובה חדשה