omri

12/25/2007 7:28:18 PM

104

עזרה באוטובוסים

מישהו יודע אם יש אוטובוס מסלטה לאיגוואסו?