dudi

4/5/2007 3:24:45 PM

88

שבת עם חבדניקים מוצילרים בוויא

לכל מי שמעונין יש בית חבד  לוויקאנים בוויאטונרי אז אתם מוזמנים להתקשר ל72554732 יש סעודות שבת והכל  ההודעה היא לחודש אפריל 2007 בלבד